Site menu:

  Kommentárok

A KÉPEKHEZ
A KIÁLLÍTÁSOKHOZ
EGYÉB KOMMENTÁROK
RÓZSAFÜZÉR

A KÉPEKHEZ
SZENTEK
      Nagyon kevés hely van itt arra, hogy kellő képen megmagyarázzuk, miért törődünk a szentekkel, hisz sokuk több száz éve élt és halt meg. Nem voltak tudósok, föltalálók, művészek. Mégis azért tiszteljük őket, mivel valamit ránk hagytak.
     A mai embernek, ha egyáltalán hajlandó elgondolkodni mélyebb dolgokon, nagy erejébe kerül, hogy kellő képen belelásson az emberiség történelmének a lényegébe. Saját létének értelmét, életének helyes útját sem tudja sokszor kibogozni, végig járni. Bolyongunk sokan és tudatosan vagy tudatalattiban keressük boldogságunkat, a veszélyektől mentes világot. Hisz azt sem tudjuk sokan, mi igazában a veszély és mi tűnik csak annak. Nagyon fontos megemlíteni, hogy e korra jellemzőbb az, hogy ami megfoszt bennünket Isten közelségétől, emberi méltóságunktól az úgy teteti magát, mintha veszély mentes, ártatlan ügy lenne. Sokan szóvá tevését is nevetségesnek tartják. Mögötte pedig a legvilágosabb halálos bűn, az ember lelkének halálát okozó bűn lapul. Az emberek keveset elmélkednek azon, mit jelent részünkre, hova sodor bennünket a lelkünk halála.
     Hát ezek azok a dolgok, amelyeket a szentek megértettek, megéltek, jól bele láttak minden helyzetbe. Tudtak az szerint élni ami a legjobb és megrendíthetetlenek voltak a jó úton való járásban, boldogok voltak, stressztől, idegességtől mentesek. Nem voltak mentesek a fájdalomtól, de éppen azért mert arról is tudták, milyen szerepe van az életükben.
     Tehát ha a mai ember panaszkodik, kellene tudnia, hogy gyakran a szentek azok, akik életművészetet, élni tudást mutatnak az utókornak s ha tudnánk őket követni, levennék e kor emberének is a válláról a panaszt, a fölöslegeset, a nem oda valót, ami nyomasztóan hat rá, ami árt neki. A szentek azzal amit ránk hagytak, tanítanak bennünket helyesen élni, boldogoknak lenni, képesítenek tudásra, hajlandóságra másokon is segíteni.

     ABA - Jézust, mikor a Pilátus elé állították, az esemény egy részében az áll a biblia szerint, hogy csúfolásból nád szálat tettek a kezébe, királyi jogart jelképezve. Amíg Pilátus faggatta Krisztust, hogy igazán ő-e a zsidók királya a katonák azzal foglalkoztak, hogyan lehetne legjobban lealázni az elítéltet. Csúfolták, leköpködték, megostorozták, a kezéből elvett náddal verték és végül tövisekből font koronát is tettek a fejére. Próbáltak az elítéltnek bármilyen fájdalmat okozni - lelki vagy testi; minél többet annál jobb. Tehát az ilyesmikre utal a kép.
     ABO - Szent Ferenc a madaraknak prédikál. (13. évszázad)
A legenda azt írja, Assisi Szent Ferencről, hogy nagyon szépen tudott prédikálni és szavát még a madarak is értették. A kép azt igyekszik bemutatni, hogy a madarak milyen nagy érdeklődést mutatnak a beszéde iránt. Egyébként a ma is ismert Ferences rend alapítója. A regula 1223-ban lett elfogadva. A ma már természetesnek vett faragott betlehemi jelenetnek ő a kitalálója. Ezektől eltérően Ferenc és társai 1223 karácsonyán élőben játszották ami a betlehemi jászol körül történt a kis Jézus születésekor.
     AMI - Assisi szent Klára (13. évszázad)
Tanulmány Szent Klárához: A család beleegyezése nélkül Szent Ferenchez szegődött és megalapította a Szent Ferenc másod rendet. Ha befejezném, attribútumként égő lámpát, keresztet, könyvet vagy szentségtartót kellene hozzáfestenem.
     BEM - Szent Jakab - apostol - a vándor (nagyobb Jakabnak is hívják)
János evangélista testvére. Időszámításunk idején 44-ben fejezték le. Karddal (kivégző szerszám, mellyel kivégezték) is szokták ábrázolni. Én úgy ábrázoltam mint a vándorok patrónusát - úti tarisznyával, úti bottal.
     BON - Szűz Mária kép. Mária attribútumokkal ellátva. Balra a fehér liliomszál a tisztaság, a szüzesség jele; jobbra pedig a szeretettől lángoló és fájdalommal teli szívvel. Száraz pasztellel festettem papírra.
     EST - Szent Jakab - apostol - (kisebb Jakab)
62-ben dobták le egy templom oromzatáról, megkövezték, majd halálra verték kallózó rúddal. Az én képemen attribútumként a kallózó rúd és a könyv magyarázza a kilétét.
     KAM - Szent Péter - apostol
Mivel neki adta Krisztus mennyek országának a kulcsát, gyakran kulccsal ábrázolják. Néró császár idejében Rómában keresztre feszítették fejjel lefelé.
     KOR - Fülöp - apostol
Keresztre feszítették és a kereszten ráadásul meg is kövezték.
     LIA - Szent András
Állítólag Oroszország déli részén és a Balkánon terjesztette az evangéliumot. A görög Patrasz városban feszítették X alakú keresztre. (Andráskeresztnek hívják.)
     KAR - Szent Pál (Tarzusz-i)
A nemzetek apostolának is hívják. Zsidó családból származott, amely megkapta a római állampolgárságot. Nagyon odaadó farizeus volt. Majd a Damaszkusz felé menet hogy üldözze a Krisztus követőit, életbevágó esemény tette őt új emberré - Krisztus tanításának minden kor legnagyobb hirdetőjévé. Néró császár keresztényüldöző hadjárata idejében karddal lett kivégezve.
     MIS - Szent Katalin (Alexandriai) (4. század)
Tizedik század tájából származó legendák állítják, hogy tanult királylányról van szó, akinek álmában megjelent a kis Jézus és jegygyűrűt húzott az ujjára. Ötven filozófust megtérített a kereszténység útjára. Maxentius császár börtönbe záratta és megostoroztatta, mivel visszautasította a házassági ajánlatát. Késekkel kirakott kerék által akarták kínozni, de a villám belevágott a kerékbe és szétzúzta. Végül lefejezték Katalint. Testét állítólag az angyalok elvitték a Szinaj hegyére.
     PLE - Kalkatai Teréz anya
Mit is tegyek hozzá? Ki ne ismerné, mondhatnánk a huszadik század legnagyobb élő női személy szent életét, nagyságát? II. János Pál pápa és Pió atya mellett ő mutatta meg legvilágosabban, legérezhetőbben a világnak, mily terebélyesre tud nőni napunk emberének keresztény mérete.

DIGIKONOK
     Digikonoknak nevezem azokat a képeimet, amelyeket a számítógépben vagy átalakítottam, vagy megalkottam és szövegekkel láttam el. Különböző nyelveken állítom ki.

KÉPBEÍRÁS
     BEC - Drága gyermekeim! Ma arra hívlak benneteket, hogy fogadjátok el és éljétek meg az üzeneteimet. Minden gyűlölet és féltékenység távozzon a gondolataitokból, csak a felebarát és Isten iránti szeretet lakhasson bennetek. (Medjugorje 1993.1.25.)
     GIM - Szemed teljes díszben látja majd a királyt, és tágas országot tekint át. Szíved visszaemlékezik elmúlt félelmeire: Hol van már, aki számolt, hol van, aki mérlegelt, és hol van, aki megszámolta a tornyokat? Nem látod már többé a gőgős népet, amelynek dadogó nyelvét nem tudtad megérteni. (Józs 33,17-19)
     CIP - Az ima egyesíti a világot.
     KAS
     - Az első fej a kevélység káromló nevét viseli, amely szembe helyezkedik a hit erényével és arra vezet, hogy az emberi értelem és a kevélység, a műszaki fejlettség és a haladás istenét teszteljék.
     - A második fej a bujaság káromló nevét viseli, amely a reménység erényével áll szemben, a szexualitás és a tisztátalanság istenének kultuszát hozza.
     - A harmadik fej a fösvénység káromló nevét hordja, amely a felebaráti szeretet erényével ellenkezik, és mindenhol a pénz istenének tiszteletét terjeszti.
     - A negyedik fej a harag káromló nevét viseli, amely a bölcsesség erényével áll szemben, és arra indít, hogy az ellenkezés és a megosztás istenét tiszteljék.
     - Az ötödik fej a restség káromló nevét hordja, amely az erősség erényével ellentétes, és a félelem, a közvélemény és a kizsákmányolás bálványának tiszteletét terjeszti.
     - A hatodik fej az irigység káromló nevét viseli, amely az igazságosság erényével ellenkezik, az erőszak és a háború bálványának hódol.
     - A hetedik fej a torkosság káromló nevét hordja, amely a mértéktelenség erénye ellen van és az élvhajhászás, az anyagiasság és a szórakozás annyira felmagasztalt bálványát tiszteli.

MADONNÁK
     Kit hívunk Madonnának? Miért foglalkozik valaki a Madonnával? Miért nincs más neve Máriának - mondjuk Hihihi? Ki is nekünk a Madonna?
     Madonnának azt a Mária nevezetű asszonyt hívjuk, aki az első népszámlálás idején elment terhesen Betlehembe, hogy beírassa magát, jegyesét Józsefet, és végülis az újszülött fiacskáját a kis Jézust az akkor és ott élők neveinek sorába. Csakhogy a kis Jézust nem Józseftől foganta, hanem a Szentlélektől. Ez egyedi esemény az emberiség történelmében és nagy is, mivel ezáltal az apa az Isten, az anya pedig teremtmény, vagyis ember. Így lett Mária az Isten anyja, Jézus pedig Isten, mivel Isten és ember fia. Tehát egy második isteni személy. Mária pedig istenszülő.
     Ha azt kérdeznénk, ki Isten után az emberek közül a legnagyobb, akkor Máriára kell mutatnunk. Ha pedig a legnagyobb, akkor példaképünk, elöljárónk. Tehát Máriára, mint Isten kiválasztottjára tekintünk.
     Ha a Mária nevét ejtem ki gyakran belegondolok, mit is jelent a név. A nevet három részre osztom: ma = enyém, ri = királynő, a = van. Tehát a név azt jelzi, hogy Ő az én királynőm.
     Azonkívül tudatja velünk a hittan, hogy ő a mennyei anyánk is, így világos, hogy Jézus a testvérünk és mi így Isten gyermekei vagyunk (vagy lehetünk?). Ha pedig királynő az anyám akkor én királyfi vagyok (vagy lehetek?). Érdemes elgondolkodni ezeken a nyitott dolgokon részünkre és felülvizsgálni életünket, hogy is lehetne megvalósítani ezeket a hihetetlennek tűnő összefüggéseket.
     Van ugyanis állítólag olyan variáció is, hogy szabad akaratunkból lehetünk Isten ellenségei is. Az pedig az ördög, a sátán. Logikus, hogy akkor a sátán fiaiként szerepelnénk. Sokan hallani sem akarnak ennek a "lelki adopciónak" a lehetőségeiről és aránylag egyszerű mechanizmusáról. Aztán csodálkoznak, hova is billentek az életük mázsáján.
     Mária a legnagyobb szent. Úgy ahogy a szentek élete útmutatóul szolgálhat életünknek, Máriáéról még inkább azt lehet mondani. Tehát tiszteljük és kövessük Máriát. Azt pedig úgy kell elkezdeni, hogy érdeklődünk személyisége, tulajdonságai, munkássága iránt. Hisz ma is nagyon hatásosan segít nekünk, gyermekeinek. Az irodalom már sok szépet írt Máriáról.

A KIÁLLÍTÁSOKHOZ
     Az előző kiállításaim címei:
1/ "Albert István érmei és virtuális világa"
2/ "Szűz Mária tiszteletére írt versek illusztrációi és digikonok Albert Istvántól"

     A tevékenységemet kicsit szélesebbre vettem az által, hogy igyekszem vetíteni az iskolákban a munkáimat a "Microsoft Office Power Point" számítógépes vetítő program segítségével. Egyenlőre jó tapasztalataim vannak. A tanítók és diákok elismerésének örvendek.
***
     Kiállításaim helyeit nem attraktivitásuk szerint válogatom. Szeretem az iskolák, könyvtárak, múzeumok termeit, de ugyanolyan természetességgel tartoznak munkáim a galériákba és mindenhova, ahol a kultúrát kellő tiszteletadással terjesztik.
     Az szerint, milyen lehetőségei vannak az adott helynek, válogatom a képeket vagy a plasztikákat. Belebeszél az anyagi lehetőség, a távolság a technikai felszerelés és más - ahogy azt a kiállítók nagyon jól ismerik.
     Részemre fontos, hogy a képeim ne pangjanak elraktározva, legyenek minél több ember hasznára. Ehhez tartom magam már 1968-tól, amikor Louny-ban (Csehország)elkezdtem a kiállítási tevékenységemet.

EGYÉB KOMMENTÁROK
2009 novemberében:
     Az októberi és novemberi napokat szobrászattal töltöm. Most olyan szobrot kell csinálnom gipszből, melyet polikrómia, vagyis festékréteg fog fedni. Színes szobor lesz.
     Az utolsó évtizedek művészettörténészei sokat írtak a szobrászatban használt legkülönbözőbb anyagok természetes szépségéről. Szeretetteljesen beszéltek a különböző szobrászok hozzáállásáról. Akár dicsérték, vagy kritikus szemmel bírálták azokat. De általában jellemző az említett időkre, hogy még szóra méltónak sem tartották a polikrómiával befejezett gipsz-szobrokat.
     Ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy szerénység kell az ilyen munkához, mivel ettől az ember sem híres, sem afféle attraktív alakká nem válhat, és sikeres üzleti tevékenységhez sem jut. Mindez ellenére az örömélményt ilyen munka mellett gazdagon meg lehet találni. Már csak az is, hogy olyan receptúrákat használok, milyeket a több száz éve élt mesterek használtak - nagy élmény és nem marad kellemes hatás nélkül mindennapi életemre, hangulatomra... Most a Lőcsei oltár Mestere által készített egyik figurájának polikrómiáját van szerencsém tanulmányozni és irigykedve elmerengeni fölötte.
     A mai rohanó időkben az emberek gyakran kimerülnek idegileg, megbetegednek attól, hogy be hagyják magukat fogni az ördögi kerékbe. Régi, Bécsben tanult mesterek verték belém a dolgozni tudást. Nem csak a szakmához értést, hanem a munkaritmust az alkotás, a munka lélektanát. A nem sietni, nem rohanni tudást, az anyag tiszteletét, a becsületesség fontosságát az anyag alakítása közben is. Az anyagok bosszúálló, vagy inkább magukat megerőszakolni nem hagyó képességét és sok más hasonlót.
     Sokan talán bolondságnak fogják venni, de a titok nagy részt abban van, hogy a munkát imával kell kezdeni és imával kell befejezni. Ha jól csináljuk a dolgunkat, a munkánk is imává változik. Ami pedig gyógyít, az éppen az ima. Ima az, ami nem hagy bennünket azt csinálni, ami kárunkra válik. Tudom, sokan mondjátok - könnyű neked beszélni, lennél az én helyemben... Igyekszem mindenkit megérteni. Annál inkább érvényesek az imáról írt gondolatok. Nem én találtam ki, csak tapasztalom, hogy igazak. Egyébként, aki emlékszik az ötvenes évek falujára, tudja, hogy akkor így éltek az emberek.
     Ma sok munkaadó sarokba szorítja a munkását, kifosztja és viselkedésével ki is fejezi, hogy rabszolgát szeretne belőle csinálni. Effajta nyomás ellen is inspirál az ima, mit tegyünk, hogy ne hagyjuk magunkat teljesen eltaposni. Tapasztalatlan ember szemében az ima csak füstbe szált szó. Aki pedig tapasztalta erejét, azt is állítja, hogy nagyobb energiát hordoz magában az ima mint a modern atomenergia tárlók akár bomba, akár áramfejlesztés, akár más téren működő formában. Tehát az imának van nagyon nagy ereje és tud segíteni helyre rakni ügyes-bajos dolgainkat.

RÓZSAFÜZÉR
     Az imával újra és újra visszaszerezhetitek az ellenségtől a már elfoglalt területeket: kivirágoztathatjátok a bűn és a gonoszság pusztaságában a jónak bimbóit. Mindenekelőtt rengeteg sok lelket szabadíthattok meg, akiket sikerül a Sátánnak rabul ejtenie. Az imának hatalmas ereje van és a jónak láncreakcióját idézi elő, amely erősebb az atomreakciónál.
     Az az imádság, amelyet leginkább szeretek, az a rózsafüzér. (Gobbi - 1983. október 7.)

A rózsafüzér története
     Vannak hírek arról, hogy már évezredekkel ezelőtt használta az emberiség a kavicsszemeket, a gyümölcsök magjait, a madzagra vetett csomókat az imája mellé. Tehát valamiféle füzért alkotott.
     Amit mi használunk, azt rózsafüzérnek hívjuk. A rózsafüzérnek is messzemenő múltja van, így hát nehéz pontosan visszatekinteni, meghatározni hogyan kezdődött. Hisz már kezdetleges formában az ősegyházban a sivatagi remetéknél is ott volt. A gyakorlati fontossága mielőtt elérte volna a hívek széles körében való használatát, előbb leginkább a szerzetesek használták.
     Hosszú hagyománya van annak is, hogy Szent Domonkos által kaptuk a mi rózsafüzérünket. Hogyan is volt ez szent Domonkossal, szerintem megéri bepillantani a régebbi irodalomba és idézni néhány sort belőle.
     >>Rózsafüzér a mai formájában szent Domonkostól származik, akiről a vallásos író, Odeskalkus így beszél.: "Szent Domonkos (+1221) huzamos ideig prédikált Dél Franciaországban az Albigeni eretnekek ellen. De mikor már elkezdett a munkája eredményei fölött kételkedni, a Szűzanyához fordult szüntelenül imádkozva és böjtölve, amíg el nem éri a meghallgatást. Ebből az indíttatásból elment a Toulouse városhoz közeli erdőbe, ott térdre esett, hogy Isten és a boldogságos Szűz, a segítségét kérje a keresztény hit ellenségeinek legyőzéséhez. Három nap és három éjszaka maradt így ott imádkozva. Mikor aztán már ájultan összeroskadt és kiragadtatásba esett, megjelent neki az Istenszülő nagy dicsőséggel és gyönyörrel övezve. Három királynő kísérte és minden királynőnek volt ötven szüze, akik őket kiszolgálták. Az első királynő a kíséretével együtt fehérbe volt öltözve, a második pirosba, a harmadik aranybrokátba.
     A boldogságos Szűzanya az ő Domonkosának megmagyarázta a jelenség értelmét, mondván: "Ez a három királynő a három rózsafüzért jeleníti. Az ötven-ötven szűz, akik a három királynő mindegyikét kiszolgálják, azok minden rózsafüzér ötven "Üdvözlégyét" jelentik. A fehér ruha az örvendetes, a piros a fájdalmas, az aranybrokátos pedig a dicsőséges olvasót jelentik. A fogantatás, a születés, és az élet titka, és a Fiam szenvedésének titka csakúgy mint az ő halottaiból való föltámadásának és a megdicsőülésének titkai mindnyájan ékesen bele vannak foglalva az angyali üdvözletbe és az Úr imájába.: Ez az én rózsafüzérem. Azt kívánom, hogy ezzel tiszteljetek engem. Terjeszd mindenhol ezt az imát és a tévelygők megtérnek a megtértek pedig megváltást nyernek."
     Ettől a látomástól örömre serkenve visszatért Domonkos a Toulous városba és ment a város fő templomába. Közben a templom harangjai maguktól kezdtek harangozni. A város lakosai csodálkozva a szokatlan időben való harangozáson, összesereglettek a templomban, és egymástól próbálták tudakolni, mi is történt. Szent Domonkos fölment a szószékre és nagyon hangsúlyosan beszélt az Isten igazságosságáról és a bekövetkező szigorú ítéletről. Érveiben elmondta, hogy nem ismer bárki részére is, aki meg akarja állni a helyét az Isten utolsó ítéleténél, jobb segítséget mint az igazi bűnbánatot, a Szűzanyánál, az isteni kegyelem anyjánál keresett menedéket, és a szent rózsafüzér hittel való imádkozását. Aztán mindjárt meg is magyarázta a rózsafüzér imáját és hangosan elimádkozta.
     A gyülekezet bűnbánóan szétoszlott és hamar lehetett is tapasztalni a rózsafüzéri ájtatosság hatását.<<(Svatý rok, (IV. Díl), 10-11. oldal, 19 század vége felé, cseh nyelven)
     Hogy ez csak legenda, vagy annál több, el lehet gondolkodni rajta a Szűzanya mennyei üzeneteinek egyikével, melyet 1979. október hetedikén, a Rózsafüzér Királynőjének ünnepén kaptunk Gobbi atyán keresztül.: "A rózsafüzér az az ima, amely miatt magam jöttem el az égből, hogy kérjem tőletek. - Vele sikerül leleplezni Ellenfelem cselekvéseit, megmenekültök sok megtévesztésétől, és védelmet nyertek sok veszedelemtől, amelyet nektek készít. Megőriz a rossztól, és egyre közelebb hoz hozzám, hogy valóban vezetőtök és oltalmazótok lehessek."
     A szent Domonkos nyomába lépő szerzetesek voltak a rózsafüzér-imádság leglelkesebb terjesztői, főként a rózsafüzér-társulatok szorgalmazásával. Az imamódot 1478-ban IV. Sixtus pápa hagyta jóvá. A Domonkos-rendi szerzetesek, majd a karthauziak és a jezsuiták példája, lelkesedése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez az imádkozási mód elterjedjen az egész világon. Már a 15. század második felében a rózsafüzér a hívek közkedvelt, népszerű imagyakorlatává vált.
     Élő emlékezetünkben vannak II. János Pál pápa személyesen elmondott imái a Vatikáni Rádió hullámain keresztül. De ez a pápa a 2002. októberében közzétett Rosarium Virginis Mariae című apostoli közlevéllel is nagy mértékben hozzájárult az ima terjesztéséhez. A Rózsafüzér Évének meghirdetésével szintén megelevenítette az imagyakorlatot.

A RÓZSAFÜZÉRHEZ FŰZŐDŐ IMÁDSÁGOK
A keresztvetés szövege
     Mielőtt elkezdenénk imádkozni a rózsafüzért, keresztet vetünk és közben mondjuk: "Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen." Ugyanezt tesszük, ha befejeztük imánkat.

Hiszekegy (Az apostoli hitvallás)
     Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Miatyánk (Az Úr imája)
     Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Dicsőség (A Szentháromság dicsőítése)
     Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Üdvözlégy (Az angyali üdvözlet)
     Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. A titkoknál a Jézus szó után mondjuk a megfelelő titkot. Egy példa: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.(Ezt ismételjük tízszer.)

Fatimai fohász
     Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket. Különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.

Üdvözlégy Királynő (Salve Regina)
     Üdvözlégy Királynő, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, szószólónk, irgalmas szemedet és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét. Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! (Ezzel az imával szokás befejezni a dicsőséges olvasó titkait a Szentháromság dicsőítése után.)